$1,400.00 USD

Customizations Total: $0.00

Splish Splash Party Kit

Includes:

  • 2 Tier fondant cake, decorated as pictured.
  • 1 dozen Rice Krispy Treats
  • 1 dozen Cupcakes
  • 1 dozen Oreos Heads
  • 1 dozen Cakesicles
  • 1 dozen Cookie Stacks
  • Cake Serves up to 30 -50.